Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nordiska Stils Integritetspolicy
Gäller från och med 2018-09-01
Reviderad: 2023-10-02

Inledning
När du eller ditt företag fyller i ett kontaktformulär eller köper en vara eller tjänst från Nordiska Stil behandlar vi vissa personuppgifter om dig. När vi pratar om “Nordiska Stil”, “vi”, “vår”, “våra” och “oss” i de här villkoren menar vi Nordiska Stil och dess anställda. Denna informationstext beskriver hur och varför Nordiska Stil behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Jag, Nathalie de Groot, ägare av Nordiska Stil är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar mig finns längst ned i denna informationstext.

Hur och vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du eller en av de anställda på ditt företag har tillhandahållit oss när du eller ditt företag har skickat ett kontaktformulär eller köpt en vara eller tjänst av Nordiska Stil. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du skickar in ett kontaktformulär är kontaktuppgifter såsom namn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer. Om du har köpt en vara eller tjänst av Nordiska Stil behandlar vi kontakt- och faktureringsuppgifter såsom namn, företagsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och inloggningsuppgifter för webbhotell.

För att du eller ditt företag ska kunna använda våra tjänster behöver du tillhandahålla oss vissa personuppgifter. I annat fall kan vi i vissa fall inte vidta åtgärder som har begärts av dig eller ditt företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?
Nordiska Stil behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Vi på Nordiska Stil kan komma att ändra avtalet, t.ex. i samband med att vi inför nya personuppgiftsbehandlingar vilket kräver att du behöver godkänna avtalet på nytt.

Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt att meddela dig om sådana uppdateringar.

ÄNDAMÅL OCH SYFTE
RÄTTSLIG GRUND

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt b, dvs behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Personuppgiftsbehandlingen sker således i syfte att:

 • fakturera dig eller ditt företag;
 • påminna om betalning;
 • uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss;
 • tillhandahålla support;
 • rapportera till Skatteverket.

Överföring av personuppgifter
För de ändamål som anges ovan kan Nordiska Stil i vissa fall komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag som utför uppdrag åt Nordiska Stil, exempelvis webbhotell eller banken. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annars bedömer det som lämpligt.

Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang. Om Nordiska Stil överför dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, gör vi det med stöd av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Kopia av handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas av oss efter förfrågan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller vad som är tillåtet enligt lag. Alla uppgifter som avser räkenskapsmaterial (såsom fakturor) är vi enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att spara i sju år. För att vi ska kunna komma i kontakt med dig med anledning av räkenskapsmaterial, om behov skulle uppstå, sparar vi även namn och e-postadress under samma period som vi sparar räkenskapsmaterial. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid om rättsligt anspråk kan göras gällande eller om Nordiska Stil har rättslig skyldighet att göra det.

Om du skickar in ett kontaktformulär men inte köper en produkt eller tjänst från Nordiska Stil, då kommer vi att ta bort dina kontaktuppgifter från vårt system efter ett år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Nordiska Stil vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring, samt obehörig delning och tillgång. Vi använder oss exempelvis av säkra förbindelser genom brandväggar och krypterad transport av data.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Du har rätt få information om huruvida Nordiska Stil behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
 • Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Om du anser att Nordiska Stil behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Om oss
Nordiska Stil, org. nr. 19780117-5188
Vår webbadress är: https://www.nordiskastil.se

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Nathalie de Groot
Skålan 128, 845 52 Åsarna
E-post: nathalie@nordiskastil.se
Telefonnummer: 070- 2 777 645