Allmänna avtalsvillkor

Nordiska Stils allmänna avtalsvillkor
Gäller från och med 2018-09-01
Reviderad: 2023-10-08

ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för din beställning och användning av produkter och tjänster från Nordiska Stil, Skålan 128, 845 52 Åsarna, Sverige, organisationsnummer: 780117-5188 (“Nordiska Stil”), såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med Nordiska Stil. Den senaste versionen av dessa allmänna villkor finns tillgängliga på vår hemsida: nordiskastil.se. Du som beställaren kallas i det följande ”Uppdragsgivaren”.

Uppdragsgivaren kan vara en juridisk eller myndig fysisk person. Uppdragsgivaren får inte upplåta eller överlåta delar av produkterna eller tjänsterna till någon annan utan Nordiska Stils skriftliga medgivande. Uppdragsgivaren kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Uppdragsgivarens ansvar enligt dessa allmänna villkor.

TJÄNSTERNA/PRODUKTERNA

Nordiska Stil jobbar med webbdesign, grafisk formgivning och fotografi. Det närmare innehållet av Nordiska Stils produkter och tjänster framgår av Nordiska Stils hemsida nordiskastil.se.

När det gäller beställningar av Nordiska Stils webbplatser utgår vi från mjukvaran WordPress, men gör alltid en för kunden anpassad design. Innan webbplatsen byggs kommer Nordiska Stil att visa Uppdragsgivaren ett designförslag som är baserat på Uppdragsgivarens specifika önskemål. Först efter att Uppdragsgivaren har bekräftat designförslaget påbörjar vi byggandet av den kundanpassade webbplatsen.

Om Uppdragsgivaren är baserad i Bergs kommun, Jämtland, ingår alltid ett kostnadsfritt kundbesök hos Uppdragsgivaren. Om Uppdragsgivaren är baserad längre bort än 1 timmes körtid från Skålan, Bergs kommun, utgår i samråd med Uppdragsgivaren resekostnader för sådant besök.

Nordiska Stil tillhandahåller support via e-post och  telefon (vardagar från 9:00 till 17:00), så länge avtalet är gällande. Om inte annat avtalats ansvarar Nordiska Stil inte för publicering av innehåll, funktionalitet, uppdateringar, tekniska funktionsproblem, kod eller program från tredje part.

SÄKERHET OCH UPPDATERINGAR

Alla webbplatser som Nordiska Stil skapar måste ha ett HTTPS-protokoll. För en säker HTTPS anslutning krävs ett SSL/TLS-certifikat kopplat till servern. Detta certifikat kan beställas av webbhotell, ofta är det även inkluderat i abonnemang. Det är uppdragsgivares ansvar att se till att SSL/TLS-certifikatet finns, så att Nordiska Stil kan lägga till certifikatet på webbplatsen.

Studiopress, utvecklaren som ligger bakom Genesis ramverken, säkerställer att ramverken förblir säkra genom regelbundna uppdateringar i WordPress. För att hemsida ska vara säkert, bör WordPress, ramverken och tillägg alltid vara uppdaterade till de senaste versioner. Det är Uppdragsgivarens ansvar att ser till att alla uppdateringar görs, såvida inget annat avtal finns.

SÖKMOTOROPTIMERING (”SEO”)

Nordiska Stil ser till att den grundläggande SEO:n är bra och att Uppdragsgivarens webbplats kan hittas på sökmotorer såsom Google. Nordiska Stil garanterar inga nivåer, att webbplatsen ligger högst upp eller har en särskild placering på sökmotorer.

AVTALSTID

Avtalet inleds när Uppdragsgivaren erhåller en skriftligt bekräftelse på en beställning och löper den tid som betalning erläggs för eller avtalets tidsram.

Nordiska Stil påbörjar skapandet av webbdesignen så snart som möjligt efter att en skriftlig beställning har mottagits. Har någon avtalad leveransdag inte bestämts, skall uppdraget utföras med den skyndsamhet som efter omfattningen av uppdraget och omständigheterna i övrigt kan anses skälig. Har avtalad leveransdag bestämts åligger det Nordiska Stil att utföra uppdraget med iakttagande av denna.

Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla all nödvändig information som Nordiska Stil behöver för uppdragets genomförande. Om Nordiska Stil saknar information eller nödvändigt material från Uppdragsgivaren, då äger Nordiska Stil rätt att flytta fram avtalad leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad.  

UPPSÄGNING

Nordiska Stil tillämpar inte öppet köp. Om Uppdragsgivaren säger upp avtalet har uppdragsgivaren inte rätt till återbetalning. Nordiska Stil har rätt att beräkna kostnader för den redan nerlagt tid. Uppsägning bör dock göras enligt överenskommelse och på sätt som passar båda parter bäst. Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats via Nordiska Stils tjänster och produkter i ytterligare 2 månader, därefter tas det bort och kan inte återskapas. För uppsägning av avtal kontakta Nordiska Stil via telefon, e-post eller kontaktformulär via hemsidan.

Avtalet kan sägas upp av Nordiska Stil om Uppdragsgivaren bryter mot de villkor som gäller i detta avtal eller om Uppdragsgivaren inte betalar faktura efter minst 2 påminnelser. Om Uppdragsgivaren bryter mot detta avtal har Uppdragsgivaren inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar och utgifter.

Nordiska Stils WordPress Underhåll & Support abonnemang omfattar 1 månad bindningstid med ett månad uppsägningstid om inget annat avtalats. Uppsägningstid gäller enbart Nordiska Stils egna tjänster, inte tjänster Nordiska Stil är förmedlare för t.ex. webbhotell och domäner. Exempel på det är webbhotellet som oftast har 12 månader bindningstid.

DOMÄNNAMN OCH WEBBHOTELL/ HOSTING

Nordiska Stil kan ge råd om köp av domännamn och webbhotell men är inte ansvarig för den faktiska beställningen eller leveransen av domännamn eller webbhotell. När Nordiska Stil förmedlar domännamn eller webbhotell till Uppdragsgivaren, är Uppdragsgivaren bunden av de villkor som fastställts med den leverantören.

INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Nordiska Stil försvarar och/eller reglerar eventuella anspråk gentemot Uppdragsgivaren enligt vilka en produkt eller tjänst som marknadsförs under Nordiska Stils varumärke och tillhandahållits

enligt dessa allmänna villkor, gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Uppdragsgivaren samtycker till att omgående informera Nordiska Stil om sådant anspråk och till att samarbeta med Nordiska Stil om svaromålet. Nordiska Stil kan komma att modifiera produkten eller tjänsten så att den inte gör intrång i några rättigheter, men med bibehållande av i huvudsak likvärdig funktionalitet, eller kan komma att utverka nödvändig licens. Om detta inte är möjligt återbetalar Nordiska Stil, under första året det belopp Uppdragsgivaren erlagt för den aktuella produkten, maximal motsvarande ordervärdet.

Uppdragsgivaren ansvarar för att Uppdragsgivarens information, som hanteras av Nordiska Stil, inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk eller internationell lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt. Uppdragsgivaren ansvarar för att direkt ta bort all information som Nordiska Stil inte anser är acceptabel eller som bryter mot avtalsvillkor eller svensk och internationell lagstiftning.

PRISER

Alla angivna priser är exklusive moms, om inte annat uttryckligen anges. Ytterligare önskemål hos Uppdragsgivaren som inte avtalats i förväg kommer att resultera i extraarbete, för vilket Nordiska Stil kan debitera extrakostnader.

Tillfälliga kampanjpriser eller andra specialrabatter påverkar inte pågående avtal. Pågående avtal kan inte ändras vid t.ex. kampanjer för tjänster där priset är lägre än pågående avtal. Om inte annat anges så är eventuella rabatter av engångskaraktär och gäller endast första avtalsperioden.

AVGIFTER

Uppdragsgivaren betalar för tjänsterna och produkterna i form av faktura i efterhand. Betalningsvillkor är 15 dagar och sker via banköverföring/ bankgiro. Nordiska Stil har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse, om betalning uteblir trots minst 2 påminnelser. Alla förfallna fakturor skickas då vidare till inkasso. Dröjsmålsränta debiteras enligt normal och aktuell förseningsränta.  

Anses en faktura vara felaktig ska Uppdragsgivaren snarast meddela Nordiska Stil om detta, dock senast inom 5 dagar från mottagen faktura. Uppdragsgivaren ska ha anfört ett sakligt skäl för bestridandet samt direkt betala det belopp som Uppdragsgivaren inte invänder mot. Ändring av avgifter/priser meddelas via vår hemsida och träder i kraft i samband med en ny avtalsperiod av maximal ett år.

ANSVAR

Nordiska Stil skall utföra uppdraget i enlighet med specifikationen samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Nordiska Stil ansvarar endast för skada som uppkommit vid oaktsamhet från Nordiska Stils sida. Nordiska stil ansvar för skada som uppdragsgivaren vållas under detta avtal är begränsat till ett belopp motsvarande ordervärdet.

Nordiska Stil är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada, exempelvis driftstopp eller funktionsproblem. Nordiska Stil ansvarar inte för dataförlust eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång, obehörig påverkan eller annan skada av informationen som lagrats på Uppdragsgivarens servrar. Nordiska Stil är inte ansvarig för fel som berör på ändringar Uppdragsgivare har gjort på webbplatsen, kod eller program från tredje part. Uppdragsgivaren kan då inte kräva ersättning för skada som kan ha uppkommit.

Uppdragsgivaren ansvarar för att riktig kontaktinformation finns hos Nordiska Stil. Nordiska Stil ansvarar inte för skador och problem som uppkommit på grund av att Nordiska Stil haft felaktig kontaktinformation eller att Uppdragsgivaren inte omgående tar del av Nordiska Stils meddelande. Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla all nödvändig information som Nordiska Stil behöver för uppdragets genomförande. Uppdragsgivaren ansvarar likaledes för att lämnad information är riktig och fullständig. Uppdragsgivaren ansvarar för säker hantering av känslig information såsom användarnamn, lösenord och krypteringsnycklar.

UPPHOVSRÄTT

Det material som produceras av Nordiska Stil får inte utan Nordiska Stils skriftliga samtycke bearbetas eller användas på andra webbplatser eller produkter än de för vilket den ursprungligen var avsedd. Villkoren i detta avtal innebär ingen överlåtelse av äganderätt eller annan rättighet avseende immateriell egendom, såvida inte annat uttryckligen framgår av detta avtal. Ägandet av idéer, koncept, bilder eller exempel m.m. som tillhandahålls av Nordiska Stil förblir Nordiska Stils egendom.

Uppdragsgivaren är ägare till den färdiga versionen av webbplatsen, den sammanlagda funktionen och användargränssnittet. Nordiska Stil förblir ägare till webbplatsens kod, bilder och grafisk design. Uppdragsgivaren får inte återsälja koden och designen av webbplatsen, inklusive Genesis framework (ramverk webbplatsen är byggt på), till tredje part. Uppdragsgivaren får inte återsälja bilder och grafisk design till tredje part.

Allt material på webbplatsen såsom texter, logotyp och bilder som är tagna på uppdrag av Uppdragsgivaren, ägs av Uppdragsgivaren. Om Uppdragsgivaren beställer en logotyp av Nordiska Stil får Uppdragsgivaren upphovsrätten samt äganderätten till den och ett skalbart filformat som kan användas på olika sätt.

När Uppdragsgivaren beställer bilder av sitt företag, medarbetare eller produkter får Uppdragsgivaren upphovsrätten samt äganderätten till dessa bilder. Nordiska Stil redigerar och anpassar alla bilder för att passa webbplatsen och Uppdragsgivaren får färdiga bilder i storformat som Uppdragsgivaren kan använda enligt behov.

Nordiska Stil kan använda bilder från tredje part. Nordiska Stil är i sådant fall ansvarig för att användning av dessa bilder inte bryter mot upphovsrätten.

Nordiska Stil ansvarar inte för innehållet i materialet som tillhandahålls av Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren måste se till att material som levereras till Nordiska Stil, till exempel texter och bilder, är fri från tredje parts upphovsrätt. Nordiska Stil ansvarar inte för stavningsfel i texterna. Nordiska Stil ansvarar inte heller för inhämtande av samtycke till personuppgiftsbehandling i de fall bilder omfattande personuppgifter tillhandahålls Nordiska Stil av Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren äger rätt att ändra innehåll samt att överlåta rätten till webbplatsen och dess innehåll vidare. Om detta avtal sägs upp av någon av parterna, åligger det Nordiska Stil att lämna från sig och att tillgängliggöra uppgifter som krävs för att ha tillgång till webbplatsen.

Nordiska Stil kan använda slutprodukten för marknadsföringsändamål, då ska Nordiska Stil be Uppdragsgivaren om tillstånd och ser till att den inte innehåller konfidentiell information.

PERSONSUPPGIFTER

Det åligger vardera part att följa tillämplig lagstiftning om personuppgifter. Nordisk Design behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning. Mer information om hur Nordiska Stil hanterar personuppgifter finns i integritetspolicyn på vår hemsida. Om Nordiska Stil inom ramen för uppdraget kommer att behandla personuppgifter för Uppdragsgivarens räkning förbinder sig parterna att ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal som närmare reglerar personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part såvida inte det är nödvändigt, exempelvis för att kunna slutföra en beställning vid köp av webbhotell eller domännamn, om Uppdragsgivaren brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk eller utländsk lagstiftning. Nordiska Stil vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra Uppdragsgivarens personuppgifter.

ÖVRIGT

Ingen av parterna är ansvarig för försenat eller utebliven fullgörande på grund av omständigheter utanför parts rimliga kontroll. Sådana omständigheter kan vara krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, miljökatastrofer, naturkatastrofer, lagändringar, transport eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i el och energitillförsel, uteblivna leveranser från partners och leverantörer eller andra påföljder som inte kunnat förutspås eller undvikas. Nordiska Stil samt Uppdragsgivaren har rätt att frånträda avtalet om något av ovanstående hinder funnits och hindrat genomförandet av ingående avtal under längre tid än 2 månader.

Nordiska Stil har rätt att vidta ändring av de allmänna villkoren. De ändrade villkoren träder i kraft i samband med publicering av villkoren på Nordiska Stils webbplats. Ändringar som direkt berör Uppdragsgivaren meddelas per e-post. Nordiska Stil har inte skyldighet att kontrollera om Uppdragsgivaren har tagit del av de uppdaterade villkoren.

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal sker i första hand direkt med Uppdragsgivaren och om tvist fortfarande föreligger skall tvisten avgöras i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt.